رضا حقیقت‌نژاد

رضا حقیقت نژاد متولد 1356 سابقه همکاری با خبرگزاری ایلنا، روزنامه های تهران امروز و هفت صبح روزنامه نگاری خوانده ام از سال 91 روزنامه نگاری را در خارج از ایران دنبال می کنم

رضا حقیقت نژاد متولد 1356 سابقه همکاری با خبرگزاری ایلنا، روزنامه های تهران امروز و هفت صبح روزنامه نگاری خوانده ام از سال 91 روزنامه نگاری را در خارج از ایران دنبال می کنم

نوشته رضا حقیقت‌نژاد