ماهرخ غلامحسین‌پور

من ماهرخ، دختر باران، کودکیم در کوچه پس کوچه های یک شهر قدیمی گم شد.هنوز هم خودم را همانجا جا گذاشته ام . غم هام را با گزارش نویسی و قصه نویسی به باد می سپرم چون خاصیت من زندگی است.

من ماهرخ، دختر باران، کودکیم در کوچه پس کوچه های یک شهر قدیمی گم شد.هنوز هم خودم را همانجا جا گذاشته ام . غم هام را با گزارش نویسی و قصه نویسی به باد می سپرم چون خاصیت من زندگی است.

نوشته ماهرخ غلامحسین‌پور