بازگشت به کتاب اول
خوزستان | اهواز

کریم خسافی

مدیر مهندسی شرکت گاز

اهواز -میدان شهید بندر- ابتدای بزرگراه بندر امام خمینی (ره)