بازگشت به کتاب اول

مرکزی

سید محمد حسین صادقی

عضو اصلی هیئت مدیره و رییس امور پژوهش

اراک : خیابان امام خمینی کد پستی : 1841-4-38161 صندوق پستی : 433

سید محمد حسین صادقی

مشخصات کامل
ایلام

فرزاد شریفی

سرپرست مدیریت کل میراث فرهنگی استان ایلام

خیابان پاسداران – جنب موزه مردم شناسی قلعه والی

فرزاد شریفی

مشخصات کامل
تهران | تهران

محسن مظفری

مدیریت بودجه و اعتبارات

خیابان شریعتی.پل رومی. خیابان شهید اکبری.نبش خیابان شهید آقا بزرگی.شماره ۳۲

مشخصات کامل
تهران | تهران

زهرا یعقوبی

مسئول آموزش مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر

خیابان شریعتی.پل رومی. خیابان شهید اکبری.نبش خیابان شهید آقا بزرگی.شماره ۳۲

زهرا یعقوبی

مشخصات کامل
تهران | تهران

فرخ فرجي بختوري

مسئول رفاه مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر

خیابان شریعتی.پل رومی. خیابان شهید اکبری.نبش خیابان شهید آقا بزرگی.شماره ۳۲

فرخ فرجي بختوري

مشخصات کامل
تهران | تهران

فاطمه بالاخانیان

مسئول کارگزینی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر

خیابان شریعتی.پل رومی. خیابان شهید اکبری.نبش خیابان شهید آقا بزرگی.شماره ۳۲

فاطمه بالاخانیان

مشخصات کامل
تهران | تهران

امیر حسنی اقدم

کارشناس امور حقوقی و قراردادها مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر

خیابان شریعتی.پل رومی. خیابان شهید اکبری.نبش خیابان شهید آقا بزرگی.شماره ۳۲

امیر حسنی اقدم

مشخصات کامل
تهران | تهران

صادق واعظ‌زاده

عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی

خیابان شریعتی.پل رومی. خیابان شهید اکبری.نبش خیابان شهید آقا بزرگی.شماره ۳۲

صادق واعظ‌زاده

مشخصات کامل
تهران | تهران

ایمان شکری

کارشناس امور حقوقی و قراردادها مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر

خیابان شریعتی.پل رومی. خیابان شهید اکبری.نبش خیابان شهید آقا بزرگی.شماره ۳۲

مشخصات کامل
تهران | تهران

اکبر عباسپور

مدیریت مالی و امور قراردادها

خیابان شریعتی.پل رومی. خیابان شهید اکبری.نبش خیابان شهید آقا بزرگی.شماره ۳۲

اکبر عباسپور

مشخصات کامل
تهران | تهران

سیدمصطفی جلیلی

گروه مطالعات مدیریت یکپارچه حقوق شهری

خیابان شریعتی.پل رومی. خیابان شهید اکبری.نبش خیابان شهید آقا بزرگی.شماره ۳۲

سیدمصطفی جلیلی

مشخصات کامل
تهران | تهران

آسیه باکری

مدیریت منابع انسانی

خیابان شریعتی.پل رومی. خیابان شهید اکبری.نبش خیابان شهید آقا بزرگی.شماره ۳۲

مشخصات کامل