بازگشت به کتاب اول

سمنان | سمنان

محمد یزدانی

ستاد مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران

تهران، ولیعصر، طالقانی، بین بازرگانی و خوشبختی

محمد یزدانی

مشخصات کامل
سمنان | سمنان

عباسعلی ترحمیان

نماینده چهارمین مجمع کانون بازنشستگان ناجا

تهران- بلوارکشاورز - بین خیابان قدس و 16 آذر - پلاک 230 - کانون بازنشستگان ناجا

عباسعلی ترحمیان

مشخصات کامل
سمنان | سمنان

علی فروزان خواه

مدیر شعب استان پست بانک ایران

سمنان – میدان مشاهیر ساختمان پست بانک ایران

علی فروزان خواه

مشخصات کامل
سمنان | سمنان

آقاي یغماییان

معاون میراث فرهنگی

سمنان – شهرك غرب-بلوار نصر- روبروي شركت پخش هجرت- اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سمنان- ساختمان موزه بزرگ سمنان

آقاي یغماییان

مشخصات کامل
سمنان | سمنان

خانم گلکار

امـور فنـي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

سمنان – شهرك غرب-بلوار نصر- روبروي شركت پخش هجرت- اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سمنان- ساختمان موزه بزرگ سمنان
مشخصات کامل
سمنان | سمنان

خانم آلبویه

امور فني ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

سمنان – شهرك غرب-بلوار نصر- روبروي شركت پخش هجرت- اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سمنان- ساختمان موزه بزرگ سمنان
مشخصات کامل
سمنان | سمنان

خانم حاسیملی

امـور فنـي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

سمنان – شهرك غرب-بلوار نصر- روبروي شركت پخش هجرت- اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سمنان- ساختمان موزه بزرگ سمنان –

خانم حاسیملی

مشخصات کامل
سمنان | سمنان

آقاي اميديان

امـور فنـي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

سمنان – شهرك غرب-بلوار نصر- روبروي شركت پخش هجرت- اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سمنان- ساختمان موزه بزرگ سمنان

آقاي اميديان

مشخصات کامل
سمنان | سمنان

آقای رستگاران

مسئول ثبت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

سمنان – شهرك غرب-بلوار نصر- روبروي شركت پخش هجرت- اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سمنان- ساختمان موزه بزرگ سمنان

آقای رستگاران

مشخصات کامل
سمنان | سمنان

آقايان هاشمي و مجتبی ابراهیمیان

مسئول موزه گنجينه دار ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

سمنان – شهرك غرب-بلوار نصر- روبروي شركت پخش هجرت- اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سمنان- ساختمان موزه بزرگ سمنان

آقايان هاشمي و مجتبی ابراهیمیان

مشخصات کامل
سمنان | سمنان

آقای جمشیدی فرد

امور موزه ها ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

سمنان – شهرك غرب-بلوار نصر- روبروي شركت پخش هجرت- اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سمنان- ساختمان موزه بزرگ سمنان

آقای جمشیدی فرد

مشخصات کامل
سمنان | سمنان

آقای طاهریان

رییس امور فنی ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

سمنان – شهرك غرب-بلوار نصر- روبروي شركت پخش هجرت- اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سمنان ساختمان موزه بزرگ سمنان

آقای طاهریان

مشخصات کامل