بازگشت به کتاب اول

تهران | تهران

محسن مظفری

مدیریت بودجه و اعتبارات

خیابان شریعتی.پل رومی. خیابان شهید اکبری.نبش خیابان شهید آقا بزرگی.شماره ۳۲

مشخصات کامل
تهران | تهران

زهرا یعقوبی

مسئول آموزش مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر

خیابان شریعتی.پل رومی. خیابان شهید اکبری.نبش خیابان شهید آقا بزرگی.شماره ۳۲

زهرا یعقوبی

مشخصات کامل
تهران | تهران

فرخ فرجي بختوري

مسئول رفاه مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر

خیابان شریعتی.پل رومی. خیابان شهید اکبری.نبش خیابان شهید آقا بزرگی.شماره ۳۲

فرخ فرجي بختوري

مشخصات کامل
تهران | تهران

فاطمه بالاخانیان

مسئول کارگزینی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر

خیابان شریعتی.پل رومی. خیابان شهید اکبری.نبش خیابان شهید آقا بزرگی.شماره ۳۲

فاطمه بالاخانیان

مشخصات کامل
تهران | تهران

امیر حسنی اقدم

کارشناس امور حقوقی و قراردادها مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر

خیابان شریعتی.پل رومی. خیابان شهید اکبری.نبش خیابان شهید آقا بزرگی.شماره ۳۲

امیر حسنی اقدم

مشخصات کامل
تهران | تهران

صادق واعظ‌زاده

عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی

خیابان شریعتی.پل رومی. خیابان شهید اکبری.نبش خیابان شهید آقا بزرگی.شماره ۳۲

صادق واعظ‌زاده

مشخصات کامل
تهران | تهران

ایمان شکری

کارشناس امور حقوقی و قراردادها مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر

خیابان شریعتی.پل رومی. خیابان شهید اکبری.نبش خیابان شهید آقا بزرگی.شماره ۳۲

مشخصات کامل
تهران | تهران

اکبر عباسپور

مدیریت مالی و امور قراردادها

خیابان شریعتی.پل رومی. خیابان شهید اکبری.نبش خیابان شهید آقا بزرگی.شماره ۳۲

اکبر عباسپور

مشخصات کامل
تهران | تهران

سیدمصطفی جلیلی

گروه مطالعات مدیریت یکپارچه حقوق شهری

خیابان شریعتی.پل رومی. خیابان شهید اکبری.نبش خیابان شهید آقا بزرگی.شماره ۳۲

سیدمصطفی جلیلی

مشخصات کامل
تهران | تهران

آسیه باکری

مدیریت منابع انسانی

خیابان شریعتی.پل رومی. خیابان شهید اکبری.نبش خیابان شهید آقا بزرگی.شماره ۳۲

مشخصات کامل
تهران | تهران

سمیه لطفی

کارشناس دبیرخانه مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر

خیابان شریعتی.پل رومی. خیابان شهید اکبری.نبش خیابان شهید آقا بزرگی.شماره ۳۲
مشخصات کامل
تهران | تهران

راضیه رضابیگی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر سرپرست معاونت سیاست گذاری شهری

خیابان شریعتی.پل رومی. خیابان شهید اکبری.نبش خیابان شهید آقا بزرگی.شماره ۳۲

راضیه رضابیگی

مشخصات کامل