مهرانگیز کار

مراجع  شیعه در کجای این آدمکشی های حکومت  شیعه ایستاده اند؟  شاید همه بگوییم عموما همدستان جانیان و آمران هستند. ولی در شرایط به شدت خطرناکی که ایرانیان قرار گرفته اند، خیلی ضروری است تا پای آنها را به میان بکشیم و از آنها محترمانه پاسخ بخواهیم و بپرسیم:

«تا کجا علی خامنه ای جنایتکار را پشتیبانی می کنند؟»

آماده ام تا هر توهینی را از کسانی که می شناسم شان بپذیرم. بر این ضرورت پافشاری می کنم که باید مراجع مجبور به اعلام نظر بشوند.

داخل کشور وضع از آن خطرناکتر است که کسانی پا پیش بگذارند. می شود از خارج طوماری از پرسش با امضاهای مشخص را با مراجع نشسته بر مسند و مقام فتوی و اجتهاد و مدرس های فقه در میان گذاشت.

آقایان و خانمهای کارشناس در امور دینی، در تنظیم پرسش های تخصصی قدم بردارید.  حرکت من را اصلاح کنید. برخورد با مردم معترض، بیش از طاقت همه شده است. حتی بیش از طاقت ما ایرانیان دور از ایران است که وقتی فقط یک کلیپ را باز می کنیم، و درجاتی از ستمگری سربازان علی خامنه ای را می بینیم، از زندگی خود سیر می شویم.

در عراق سیستانی یک تنه برخورد حکومت شیعه با معترضان را محکوم کرد و در صدد توجیه بر نیامد. اما  این همه مراجع نشسته در قم چرا شده‌اند شهود خاموش جنایات حکومت شیعه.

بیایید همه، صرفنظر از خشمی که نسبت به سرشاخه های مذهبی این حکومت داریم، از آنها بپرسیم کجا ایستاده اند؟کنار علی خامنه ای؟ یا کنار مردمی که وقتی از حال و وضع شان با خبر می شویم، حتی اگر خیلی هم مسلمان باشیم، مصیبت اهل بیت را از یاد می بریم.

پرسش را خودم شروع می کنم و بهایش را هر چه باشد می پردازم.

آقایان مراجع شیعه ، من تنها هستم. شاید اغلب از بس از شماها نومید و سرخورده شده اند، دوست ندارند این سوال را با شما ها در میان بگذارند.

اما من آغاز گر پرسش می شوم.

به من پاسخ دهید: در این جنایات کجا ایستاده اید؟

نظرات شما در این لحظات که جان و شرافت بسیاری از ایرانیان زیر لگد و گلوله و شکنجه و بزودی اعدام در حال پرپر شدن است بگویید:کجایید؟ 

مردم ایران باید این را بدانند.

نمی توانید تا ابد در بیت های خود، امنیت داشته باشید.

پاسخ بدهید.

آن قدرها که تصور می کنید مصونیت و امنیت ندارید.

سکوت تان، اعلام رضایت بر همدستی با علی خامنه ای جنایتکار خواهد بود.

مهرانگیز کار
آبان ماه ۱۳۹۸ شمسی
واشنگتن دی سی- امریکا

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}