چهارتن از دراویش گنابادی ساکن تهران که برای ملاقات با یکی مدیران سایت مجذوبان نور به بیمارستان دی رفته بودند، شامگاه روز نهم دیماه با خشونت وتیراندازی هوایی بازداشت شدند. دراویش بازداشت شده در همان بدو دستگیری اعلام کردند تا وقت آزادی اعتصاب غذا خواهند کرد. از همان لحظات نخست دستگیری این چهار تن در تهران و پنج  درویش دیگر در سایر شهرها، دراویش گنابادی با پیام همدلی و حمایت از یارانشان به طور شبانه روزی پشت دروازه های بسته زندان اوین تجمع کردند، مورد هجوم و تهدید گارد ویژه قرار گرفتند اما چهاردیواری زندان را رها نکردند تا سرانجام پس از ده روز، مقاومت آنها به بار نشست و سه تن از چهار درویش بازداشت شده آزاد شدند. این ویدیو مروری است به مقاومت و تحصن شبانه روزی دراویش گنابادی پشت دیوارهای بلند زندان اوین.

 

مطالب مرتبط:

دراویش تا آزادی دوستان شان مقابل اوین می مانند

چهار درویش بازداشت شده اعتصاب غذا کردند

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}