من یک روزنامه‌نگارم که سابقه ۱۸۴ روز زندان در سلول انفرادی را دارم. شرایط نگهداری من در سلول بسیار دشوار بود به شکلی که زمان و مکان را گم کرده بودم و هنوز با گذشت سالها از این اتفاق از عوارضش در رنجم. می خواهم بدانم آیا نگهداری متهمین در سلولهای انفرادی مجاز است؟

 

یکی از موارد زندان انفرادی زمانی است که تحقیقات مقدماتی شروع شده و قاضی تشخیص دهد که برای جلوگیری از درز اطلاعات و مسائلی از این قبیل زندانی باید در انفرادی نگه داشته شود. این امر در قانون پیش بینی نشده است ولی در عمل به خصوص در مورد متهمین سیاسی اتفاق می افتد. باید توجه داشت که بازداشتگاههای امنیتی از جمله بازداشتگاه اداره اطلاعات و یا سپاه نیز زیر نظر سازمان زندانها بوده و بر اساس آیین نامه اجرایی سازمان زندانها اداره می شوند بنابراین این بازداشتگاهها نیز حق نگهداری انفرادی متهم به بهانه تحقیقات را ندارند اما در این بازداشتگاهها غالبا متهمین سیاسی یا عقیدتی ماهها به صورت انفرادی نگه داشته می شوند که این امر برخلاف قوانین و مقررات است. در مورد اینکه زندان انفرادی قانونی است یا نه بحثهای مختلف و اختلاف نظرهایی بین مقامات قضایی وجود دارد و حتی برخی از آنها اظهار می دارند که رهبر ایران فتوایی داده است که زندان انفرادی خلاف قانون است. اما در عمل زندان انفرادی چه به عنوان تنبیه زندانی بر اساس ماده ۱۷۵ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها مصوب۸۴ و چه به عنوان بازداشت انفرادی به دلیل تحقیقات امنیتی در ایران وجود دارد که هر دو مورد خلاف قانون و حقوق شهروندی است. پراکند: در هیچ یک از قوانین ایران وجود زندان انفرادی پیش بینی نشده است فقط در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها نگهداری محکومین متخلف در سلول های انفرادی به مدت ١ تا حداکثر ٢٠ روز پیش بینی شده است. به این معنی که چنان چه محکومی یا متهمی داخل زندان مرتکب تخلف انظباطی شده باشد و به این تخلف در شورای طبقه بندی زندان ها رسیدگی شده و زندانی محکوم به نگهداری در سلول انفرادی شده باشد در آن صورت می توان فرد را حداکثر تا ٢٠ روز در سلول انفرادی نگهداری کرد.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}