دکتر بابک زمانی؛ رئیس انجمن سکته مغزی ایران

از يكي از دوستان عزيزتر از جان تقاضا مي‌كنم ليستي را در مورد حمايت از حسن روحاني امضا كند او به اختصار و محترمانه مي‌گويد: «جانم ميداني كه من در سياست دخالت نمي‌كنم!» براي اولين بار از خودم مي‌پرسم: آيا كسي كه در انتخابات شركت مي‌كند يك آدم سياسي است؟ آیا هزاران هزار آدمي كه هرسال در انتخابات مختلف دنيا شركت مي‌كنند و پلاكارد هاي كانديداهاي خود را روي دست گرفته و مردم را به انتخاب او دعوت مي‌كنند آدم هاي سياسي هستند؟ آيا عدم مداخله در چنين فعاليت هايي يا تبليغ عدم مداخله يك رفتار اخلاقي است يا غير اخلاقي ؟

  سياسيون يعني كساني كه بخش عمده زندگي خود را وقف سياست مي‌كنند،كارگزاران احزاب ، انقلابيون حرفه اي و كساني كه ساختار انساني دولت‌ها را تشكيل مي‌دهند بي ترديد سياسي هستند اما توده هايی كه روزهايشان را به كار  و بار در ادارات و بيمارستان‌ها و كارخانه‌ها  و.....سر ميكنند تنها يكي از مواردي هستند كه گروه سياسيون در برنامه ريزي‌هايشان روي آن‌ها حساب مي‌كنند.

ما توده‌ها آدم‌هاي ساده ، زنبورهاي كارگر هيچ كدام سياسي نيستيم. ما كه اضافه بر آسياب سنگين كاروبار روزانه مجبوريم صليب مسئوليت اجتماعي خود را هم بر دوش بكشيم. يك روز خيابان‌هاي شهر را آكنده از امواج جمعيت مي‌كنيم  تا برايشان هورا بكشيم، يك روز نيمه شب در هراس تاريكي و بيم گزمه ها ديوارهاي شهر را از شب نامه‌هايشان پر ميكنيم. روزي ديگر به نيابت از آنان كه معمولا در فرادست نيستند روي تخت ها يا آويخته بر تيرها شكنجه مي‌شويم. خير ما سياسي نيستيم ما آدم هايي هستيم زير بار سنگين مسيوليت اجتماعي صواب و خطا، ما مردمي كه با همه احساسات خود با نگاه محدود و اطلاعات اندك خود بازهم چاره‌اي جز بر دوش كشيدن صليب مسئوليت خود روي كوله‌باري از مشقات كار و بار روزانه نيستيم و با افق محدود خود و باريكه راهي درپرتگاه مهيب، راهي جز خريد خطر خطا و ادامه راه مشاركت اجتماعي در نقش يك سلول نداريم .

تاريخ نشان داده است كه تحولات تاريخي بيش از همه مديون همين حركت سلولي اجتماعي است. اين نوعي وظيفه شناسي اجتماعي در برابر بي تفاوتي است نه صداقت در برابر منفعت طلبي سياسي. راي دادن به يك كانديدا به معناي مشاركتي اجتماعي است كه با تبليغ در مورد همان كانديدا تفاوت ماهوي ندارد و مسئوليت پذيري را تبديل به سياسي كاري نمي‌كند.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}