اخطار جدی به معترضان
روز سه شنبه، پلیس به دستور دولت تمام خیابان های منتهی به میدان کیزیل آی را مسدود کرده و به تظاهر کنندگانی که قصد عبور از موانع تعبیه شده را داشتند، اخطار جدی داد که در صورت عدم توجه به رعایت فاصله با پلیس، به شدت با آنها برخورد خواهد شد

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}