مجلس

روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس انتخاب شدند

۱ تیر ۱۳۹۹
ایران‌وایر
روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس یازدهم، در اولین جلسه رسمی پس از تشکیل کمیسیون‌ها، انتخاب کردند.
روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس یازدهم، در اولین جلسه رسمی پس از تشکیل کمیسیون‌ها، انتخاب کردند.
آخرین کمیسیونی که به‌زودی تشکیل خواهد شد کمیسیون اصل ۹۰ است.
آخرین کمیسیونی که به‌زودی تشکیل خواهد شد کمیسیون اصل ۹۰ است.

روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس یازدهم، در اولین جلسه رسمی پس از تشکیل کمیسیون‌ها، انتخاب کردند.

به گزارش «ایران‌وایر» اعضای کمیسیون‌های تخصصی در روز یکشنبه اول تیر ۱۳۹۹ با تشکیل اولین جلسه رسمی، نسبت به انتخاب هیات رییسه کمیسیون در سال اول، اقدام کردند. روسای کمیسیون‌های تخصصی به این شرح انتخاب شدند:

None

گفتنی است هنوز کمیسیون فرهنگی، حقوقی و قضایی، به حدنصاب نرسیده و تعدادی از نمایندگان بازمانده از سایر کمیسیون‌ها عضویت کمیسیون فرهنگی یا حقوقی را قبول نکرده‌اند. دو کمیسیون امور داخلی و بهداشت هم متقاضیان چندانی نداشت و به‌سختی به حدنصاب رسید.

آخرین کمیسیونی که به‌زودی تشکیل خواهد شد کمیسیون اصل ۹۰ است. ترکیب کمیسیون اصلی نود مرکب از ۵ عضو ثابت و ۱ نماینده از هر کمیسیون تخصصی است. به‌زودی نماینده کمیسیون‌های تخصصی برای عضویت در کمیسیون اصل ۹۰ انتخاب خواهد شد.

ثبت نظر

خبرنگاری جرم نیست

آرش گنجی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد

۱ تیر ۱۳۹۹
ایران‌وایر
خواندن در ۱ دقیقه
روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس انتخاب شدند