بحران دیپلماتیک پس از حمله به سفارت عربستان در تهران و همراهی برخی کشورهای عربی با عربستان در قطع روابط دیپلماتیک با ایران، بحران یک روزه ای نیست. ریشه های متعدد این بحران را می توان در حوادث اخیر سیاست خارجی و هم چنین پیشینه تاریخی رویارویی دو کشور جست.
از «جمشید اسدی»، اقتصاددان ساکن فرانسه در باره این موارد و تبعات اقتصادی بحران دیپلماتیک اخیر پرسیده ایم:

در روزهای گذشته برخی از کشورهای عربی پس از عربستان سعودی به روابط دیپلماتیک خود با ایران پایان دادند. پس از این رویداد، چه خطرهایی می‌تواند منطقه را درگیر خود کند؟

از چه نظر می‌تواند برای ایران کمرشکن تلقی شود؟

پس از تحریم چه؟

رفتار دولت روحانی را چه گونه ارزیابی می کنید؟

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}