گزارش

بحران کرونا به روایت تصویر

۲۹ مرداد ۱۴۰۰
Provinces

تولد ۱۳۴۶ نوزاد از مادران کمتر از ۱۵ سال در ایران

۲۹ مرداد ۱۴۰۰
خواندن در ۲ دقیقه
تولد ۱۳۴۶ نوزاد از مادران کمتر از ۱۵ سال در ایران