تصویری

گزارش تصویری از تجمع ایرانیان در لس آنجلس

۳۱ شهریور ۱۴۰۱
عکس: حسین فاطمی، ایران وایر
عکس: حسین فاطمی، ایران وایر
عکس: حسین فاطمی، ایران وایر
عکس: حسین فاطمی، ایران وایر
عکس: حسین فاطمی، ایران وایر
عکس: حسین فاطمی، ایران وایر
عکس: حسین فاطمی، ایران وایر
عکس: حسین فاطمی، ایران وایر
عکس: حسین فاطمی، ایران وایر
عکس: حسین فاطمی، ایران وایر
عکس: حسین فاطمی، ایران وایر
عکس: حسین فاطمی، ایران وایر
عکس: حسین فاطمی، ایران وایر
عکس: حسین فاطمی، ایران وایر
عکس: حسین فاطمی، ایران وایر
عکس: حسین فاطمی، ایران وایر
عکس: حسین فاطمی، ایران وایر
عکس: حسین فاطمی، ایران وایر
عکس: حسین فاطمی، ایران وایر
عکس: حسین فاطمی، ایران وایر
عکس: حسین فاطمی، ایران وایر
عکس: حسین فاطمی، ایران وایر

در این تجمع افراد مهمی هم مثل عرفان پایدار، نبی نگهبان، الهام یعقوبیان، شاهین و داریوش  حضور داشتند و در کنار دیگر ایرانیان به کشته شدن مهسا امینی توسط نیروی انتظامی در گشت ارشاد، اعتراض کردند.

ثبت نظر

اخبار

پپ گواردیولا هم عکس مهسا را استوری کرد

۳۱ شهریور ۱۴۰۱
خواندن در ۱ دقیقه
پپ گواردیولا هم عکس مهسا را استوری کرد