close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
اخبار

مجمع مادران پیشرو: فرزندان‌مان را دیگر به مدرسه نمی‌فرستیم

۵ آبان ۱۴۰۱
خواندن در ۲ دقیقه
مجمع مادران پیشرو: فرزندان‌مان را دیگر به مدرسه نمی‌فرستیم

«مجمع مادران پیشرو»، گروهی از مادران دانش‌آموزان در شهرهای مختلف ایران، در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن خشونت‌های مرگ‌بار نیروهای امنیتی علیه دانش‌آموزان، نوشته اند که اجازه نمی‌دهند بیش از این بر فرزندانشان تعدی شود.

در این بیانیه‌ای که نسخه‌ای از ان به دست «ایران‌وایر» رسیده، این مادران با تاکید بر این‌که فرزندان این نسل با این‌که سال‌ها «ﻣﺨﺎطﺐ آﻣﻮزش‌ھﺎی ﺧﺮاﻓﯽ» نظام آموزش و پرورش بوده‌اند ولی حالا «ﺣﺠﺎب از ﺳﺮ ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ و ھﻤﭙﺎی ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ «زن زﻧﺪﮔﯽ آزادی» را ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﻨﺪ»، نوشته‌اند: «اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺑﺮ ھﺮآﻧﭽﻪ ﭘﻮﺳﯿﺪه و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﺷﻮرﯾﺪه اﺳﺖ. روح ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن زﻧﺪﮔﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﺎور اﻣﯿﺪ و آﯾﻨﺪه دﻣﯿﺪه اﺳﺖ. و اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را پرسش‌گری‌شان مصم‌ می‌کند. آن‌ها هیچ نمی‌خواهند جز آزادی!»

مجمع مادران پیشرو همچنین در بیانیه خود به سرکوب دانش‌آموزان واکنش نشان داده و نوشته‌اند: «اﻣﺮوز ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ آﺷﮑﺎرا ﻧﺎاﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. آن‌ها را ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﺪﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻮرد ﺗﮭﺪﯾﺪ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ. ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺑﺮای اﺟﺮاھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ. ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ را ﺗﻨﺒﯿﻪ و رواﻧﻪ داراﻟﺘﺎدﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. وﻗﺘﯽ ﻣﺎﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ در روز روﺷﻦ و درﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎن ھﺰاران ﻧﻔﺮ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺗﻌﺮض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺎ ﻧﮕﺮان آﻧﭽﻪ در ﭘﺲ ﭘﺮده در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎھﮭﺎ ﻣﯽﮔﺬرد ھﺴﺘﯿﻢ.»

این مادران همچنین با اشاره به کشته شدن اسرا پناهی، دختر نوجوانی که در دبیرستان شاهد اردبیل تحت ضرب و شتم قرار گرفت و به‌دلیل شدت جراحات جان باخت، نوشته‌اند: «ﻣﺎ ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدﯾﻢ در اردﺑﯿﻞ ﻧﻮﺟﻮان داﻧﺶ‌آﻣﻮزﻣﺎن ﭼﻄﻮر زﯾﺮ ﺗﻨﺒﯿﻪ‌ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺟﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد. ﺷﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﺷﺮﻣﺎﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧ‌ﻤﺎن را ﺑﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﻧﺎﺧﻦ‌ھﺎ و ﭘﺎره ﺷﺪن دهانشان در اداره اطﻼﻋﺎت ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.»

آن‌ها در ادامه با تاکید بر آزادی‌خواهی نسل نوجوان و جوان ایران نوشته‌اند: «ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺴﻠﯽ روﺑﺮوﯾﯿﺪ. ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻟﺪﯾﻦ داﻧﺶ‌آﻣﻮزان ھﺸﺪار ﻣﯽدھﯿﻢ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ و اﻓﮑﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﯽ در ذھﻦ و آﯾﻨﺪه ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن ﻧﺪارد. ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ اوﺿﺎع ھﺴﺘﯿﺪ. ﻣﺎ ھﺸﺪار ﻣﯽدھﯿﻢ، ھﺮ ﭼﻪ سریع‌تر از ﺳﺎﺣﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻣﻌﻠﻤﺎن آزاده ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺟﺰ آزادی ﭘﻮزش ﺑﺨﻮاھﯿﺪ. ھﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌ‌ﺘﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و زﻧﺎن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﮭﺎﻧﻪ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ در ﺑﻨﺪ ﮐﺮده‌اید آزاد ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﺎ واﻟﺪﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﮐﻨﺎر ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن ھﺴﺘﯿﻢ.»

مجمع مادران پیشرو همچنین هشدار داده‌اند که نیروهای امنیتی و «تمامی عناصر سرکوب، ارعاب ایدئولوژیک و سیاسی» باید از مدارس بیرون رانده شوند و حکومت موظف است « اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﯾﮏ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﯽ آزاد را ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن» ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ و از کودکان به‌عنوان «سیاهی‌لشگر سیاست‌های دولتی» استفاده نکند. 

آن‌ها در پایان نیز اعلام کرده‌اند که تا رسیدن به این حق، فرزندان خود را به مدارس نمی‌فرستند تا از خطر آسیب‌های روحی، روانی و جسمی به آن‌ها جلوگیری کنند. 

ثبت نظر

صفحه‌های ویژه

روایت یک شاهد عینی از مراسم چهلم مهسا در سقز

۵ آبان ۱۴۰۱
خواندن در ۷ دقیقه
روایت یک شاهد عینی از مراسم چهلم مهسا در سقز