سال‌هاست موضوع جذابيت عمومی رنگ قرمز و دلیل انتخاب این رنگ بعنوان تن‌ پوش زنان موضوع پژوهش‌های مختلف در زمينه‌های روانشناسی، و مغز و اعصاب بوده است؛ از جمله گزارش روانشناسان دانشگاه چين مرکزی در نشريه روانشناسی تکاملی که می‌گويد انتخاب رنگ قرمز پيشينه‌ای تکاملی دارد و به سلامت جسمی و جنسی زنان اشاره می‌کند و اين نشانه می‌تواند کارکرد بقای نسلی داشته باشد. ويژگی فيزيکی رنگ قرمز در ايجاد جذابیت که مفهومی روانی‌ست "اثر قرمز" نامیده می‌شود.

آنچه موضوع اثر رنگ قرمز را در انسان‌ها و پيش از آن در گونه‌های نخستيان را به زيست شناسی تکاملی پیوند می‌دهد همزمانی تمايل به پوشیدن لباس‌های قرمز در زنان و روزهای تخمک گذاری‌ست. پژوهشگران دانشگاه بريتيش کلمبيا در گزارشی که در نشريه علوم روانشناسی منتشر شده نتيجه گرفته‌اند که زنان 18 تا 47 ساله مورد آزمايش آن‌ها شش تا چهارده روز پس از قاعدگی تمايل دارند لباس‌هايی در طیف رنگی قرمز تا صورتی بپوشند.

در نقطه مقابل مردان مورد آزمايش نيز از بين رنگ‌های مورد توجه در تن پوش‌های زنان به رنگ قرمز توجه فراوان‌تری داشته‌اند. از نظر پژوهشگران استفاده از رنگ قرمز در انسان شبيه به تغييرات ظاهری در گونه‌های جانوری شبيه به انسان است که از پيام فيزيکی رنگ قرمز بعنوان نشانه آمادگی برای رابطه جنسی در بهترین شرايط جسمانی ممکن استفاده می‌کنند.

پژوهشگران دانشگاه چين مرکزی می‌گويند مردانی که در آزمايش‌های آن‌ها شرکت کرده‌اند زنان قرمزپوش را نسبت به زنان ديگر خوش مشرب‌تر و از نظر جسمی چابک‌تر می‌دانند و در کنار آن، گزارش دانشگاه بريتيش کلمبیا نيز نشان می‌دهد زنانی که قرمز می‌پوشند سه برابر ساير زنان از سلامت جسمی و توانايی باروری برخوردارند.

در گونه‌های مختلف نخستيان که نزديک‌ترین گونه‌های جانوری به انسان هستند قرمز شدن اندام‌های جنسی بابون‌های ماده نشانه زمان جفتگيری‌ست. نه تنها قرمز در لباس زنان به آن‌ها جذابيت جنسی می‌بخشد بلکه افزايش هورمون جنسی مردانه تستوسترون در خون که با افزايش فشار خون همراه است منجر به تغيير رنگ صورت مردان به قرمز می‌شود.

يک دهه پيش پژوهشگران فرانسوی و بريتانيایی که زندگی گونه‌ای از نخستيان در جنگل‌های گابن را مطالعه می‌کردند در گزارشی نشان دادند افزايش حجم بدن در بابون‌های ماده از گونه Mandrillus sphinx نشانه آمادگی جنسی آن‌ها برای آميزش است. اين گزارش که در نشريه بوم‌شناسی رفتاری منتشر شده می‌گويد در اين گونه بابون که رفتار اجتماعی شبيه به انسان دارد وقتی ماده‌ها در ظاهر به آمادگی جنسی می‌رسند اندام‌های توليد مثلی آن‌ها نيز پرخون‌تر می‌شود و به رنگ قرمز درمی‌آید. اين رنگ به بابون‌های نر خبر می‌دهد که زمان مناسب برای جفتگيری فرارسيده است.

در مطالعات زيست شناسی مقايسه‌ای از ظهور رنگ قرمز در پوست جانوران ماده به عنوان "پوست جنسی (Sexual skin)" نام می‌برند. پوست جنسی نه تنها به مجموعه‌ای از علائم مرتبط با فصل جفتگيری نظير بروز رنگ قرمز در اندام‌های جنسی ماده و تغييرات ظاهری در جانوران که بصورت بصری قابل تشخيص است اشاره می‌کند بلکه نشانه‌ای‌ست از افزايش مقدار هورمون‌های آماده کننده بافت رحم در نوع ماده.

نتايج هفت مطالعه مشترک ميان پژوهشگران دانشگاه روچستر در امريکا و اينسبروک در اتريش نشان داده زنان نه تنها وقتی لباس قرمز به تن دارند بلکه وقتی تصوير آن‌ها در زمینه‌ای به رنگ قرمز نيز قرار می‌گيرد باهوش‌تر و جذاب‌تر به نظر می‌رسند. پژوهشگران در اين گزارش که در نشريه انجمن روانشناسی امریکا منتشر شده نتيجه‌گيری کرده‌اند که اثر قرمز از جمله نشانه‌های تکاملی در جانداران- منجمله انسان- است که به توانايی باروری و سلامت جنس ماده اشاره می‌کند. بنابراين مبنای انتخاب جفت‌ها در طبيعت کسب اطمينان از سلامتی نسل بعدی‌ست و اين علائم پوستی يا ظاهری‌ست که کيفيت انتخاب را تعيین می‌کند.    

 

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}