چه پناهجو باشید و چه برای تحصیل و کار به ترکیه آمده باشید، مدتی که اینجا زندگی کنید بعد از مدتی یکی از مشغولیتها و چالش های ذهنی تان در کوچه و خیابان و یا مراکز خرید تماشای مردم میشود و تشخیص اینکه ایرانی هستند یا ترک... اگر با جمعی از دوستان ایرانی ساکن ترکیه بیرون رفته باشید به احتمال زیاد در هر پیاده روی جمله ی " شرط میبندم ایرانیه" چندین بار بین شما رد و بدل شده است. ایرانیها از نظر ویژگیهای ظاهری تا حد زیادی شبیه به ترکها هستند و صرفا برخی نشانه ها و مشخصه ها میتواند به شما کمک کند که بتوانید از دهها متر دورتر هموطنان خود را شناسایی کرده و درست تشخیص دهید و این بعد از مدتی برایتان تبدیل به یک بازی ذهنی میشود که به آن معتاد میشوید...اما در این بازی بر روی چه کسانی شرط ببندید:

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}