استان وایر: در شهر اصفهان، کارناوال هایی با شــعار «از هر سه اصفهانی بالای 30 ســال، یــک نفــر در معــرض دیابــت»  و کمپین «سه شــنبه های بدون قنــد» فعالیت هایی خود را برای کاهش موارد ابتلا به دیابت و آگاهی شهروندان در این باره آغاز کرده اند.

اصفهـان رتبـه اول دیابت را در کشـور، بـه خـود اختصـاص داده اسـت. دیابـت در بین افراد 45 تا 60 سـاله در اصفهـان، آمار بالایی دارد و از هـر سـه اصفهانـی بالای 30 سـال، یـک نفـر در معـرض دیابت اسـت. ایـن در حالی اسـت که نیمی از بیماران دیابتی از بیماری خودشان اطلاع ندارند.

به گزارش اصفهان زیبا، علی ا كبر بقایی مدیـرعامـل سـازمان فرهنگـی تفریحی شـهرداری اصفهـان، با ارائه آمار کارشناسان در زمینه مرگ ومیر دیابت کــه چهارمین عامل فــوت در میــان بیماریهای غیروا گیردار در دنیا و ایران اســت، گفت:برگزاری 9 هفته همایش «چگونــه دیابــت را شکســت دهیــم» و «سه شــنبه های بدون قنــد»، از جمله کارهای فرهنگی است که برای آشنایی مردم برای بیماری دیابت برنامه ریزی شده است.»

مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان همچنین درباره برنامه های مبارزه با دیابت در این شهر گفت: «از بیستم دیماه و تــا چهــارم بهمن مــاه به مدت 14 روز قصد داریم تا با تبلیغات شهری، مردم را درباره موضوع دیابــت حساس ســازی کنیم و کارناوال هایی را با شــعار «از هر سه اصفهانی بالای 30  ســال، یــک نفــر در معــرض دیابــت» راه اندازی کردیم و می خواهیم در تمام چهارراه های سطح شهر و میادین و همچنین نشست های شــهری و میدانــی بــا قالــب آموزش و فرهنــگ ســـــازی از طریـــــق قالــب طنــز در پاتوق های فرهنگی اجتماعی شهر اصفهان، همانند یک نمایش شهری، مردم را با آثار و عوارش دیابت آشنا کنیم. برگــزاری نشســت هــای شــهری، طرحــی چابک اســت و نزدیک 120 پاتوق شــهری را درگیر می کند و در بعدازظهرهای سه روز آخر هفته؛ یعنی چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه در نقــاط فرهنگی اجتماعــی مختلف شــهر برگزار خواهد شد.»

علی اكبر بقایی، ارســال پیامک های فرهنگسازی به عموم شهروندان اصفهانی را از دیگر کارهای این کمیته در ایــن 14 روز، به منظور پیشــگیری از دیابت و آ گاه سازی شهروندان عزیز اصفهانی اعلام کرد. وی با بیان اینکه چاقــی، دخانیات و مصرف بی رویه شــیرینی جات و کربوهیدراتها عواملی هســتند که بر روی دیابت، اثر مســتقیم دارند، گفت:« اساســی ترین کار در حــوزه پیشــگیری از دیابــت، تســت گرفتن و اطلاع از بیماری اســت، چرا که یکی از آسیب هایی که در دیابت وجود دارد، اطلاع نداشتن بیماران از بیماری است.»

انجمــن دیابــت اســتان اصفهان اعلام کرده است که حــدود 500 هــزار دیابتــی در این اســتان وجــود دارد و با توجه بــه اینکه 60   درصد جمعیت استان در شهر اصفهان قرار دارد. بر اســاس اعلام كارشناســان، در حال حاضر بیماری های قلبی عروقی، ســرطان و دیابت به ترتیــب بیشــترین عامل مــرگ و میــر مردم اصفهــان هســتند و در آینــده ای نزدیــک و بــا ادامــه رونــد کنونــی، دیابــت بــه جایــگاه دوم رســیده و جای ســرطان را خواهد گرفت و ا گر امروز مردم بیشــتر با ســرطان درگیر هســتند، در آینــده ای نزدیک بــا دیابت درگیــر خواهند بود.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}