استان وایر- امسال یک هزار و 249 دختر و یک هزار و 105 پسر در مقاطع متوسطه اول و دوم به علل مختلف از تحصیل بازماندند و به مدرسه نرفتند.

«عباس سعیدی»، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان شمالی به عصر اترک گفت:«ممانعت والدین از تحصیل فرزندانشان به علل فقر اقتصادی و تعصبات فرهنگی از جمله علل اصلی بازماندگی از تحصیل برخی از دانش آموزان در مقاطع متوسطه اول و دوم در سال تحصیلی جاری بوده است.»

سعیدی ازدواج، بیماری، فوت، زندانی شدن، کبر سن، عدم انگیزه تحصیلی، تحصیل در حوزه علمیه، فقدان سرویس ایاب و ذهاب و اشتغال به کار دانش آموزان استان را از دیگر علل اصلی بازماندگی از تحصیل این دانش آموزان عنوان کرد: «در سال تحصیلی جاری در مقطع متوسطه اول دختران، 15 نفر در اسفراین، شش نفر در بخش بام و صفی آباد، 71 نفر در بجنورد، پنج نفر در جاجرم، 10 نفر در راز و جرگلان، 20 نفر در شیروان، 23 نفر در فاروج و یک دانش آموز در گرمه به علت ازدواج از تحصیل بازمانده اند.»

به گفته وی، در سال تحصیلی جاری، در گروه دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه اول در اسفراین 45 نفر، در بخش بام و صفی آباد 16 نفر، در بجنورد 214 نفر، در راز و جرگلان 143نفر، در جاجرم 12 نفر، در شیروان 99 نفر، در فاروج 39 نفر، در گرمه نفر و در مانه و سملقان نیز 135 نفر نتوانسته اند به تحصیل خود ادامه دهند.»

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان شمالی تعداد بازماندگان از تحصیل دانش آموزان دختر استان در مقطع متوسطه دوم را در همین سال به ترتیب زیر اعلام کرد: «41 نفر در اسفراین، 36 نفر در بخش بام و صفی آباد،158 نفر در بجنورد، 15 نفر در جاجرم، 34 نفر در راز و جرگلان، 86 نفر در شیروان، 54 نفر در فاروج، 14 نفر در گرمه و 105 نفر در مانه و سملقان.»

بنابر آماری که این مسوول ارایه داده است، در سال جاری تحصیلی  در مقطع متوسطه اول در اسفراین 44 نفر، در بخش بام و صفی آباد 14 نفر، در بجنورد 137 نفر، در جارجرم 18 نفر، در راز و جرگلان 73 نفر، در شیروان 65 نفر، در فاروج 23 نفر، در گرمه یک نفر و در مانه و سملقان 116 از تحصیل بازمانده اند.

این آمار به گفته وی، در گروه دانش آموزان پسر در مقطع متوسطه دوم نیز 58 نفر در اسفراین، 16 نفر در بخش بام و صفی آباد، 180 نفر در بجنورد، 16 نفر در جاجرم، 102 نفر در راز و جرگلان، 73 نفر در شیروان، 38 نفر در فاروج، 16 نفر در گرمه و 115 نفر در مانه و سملقان بوده است.

سعیدی اضافه کرد: «در این سال تحصیلی در مقطع متوسطه دوم، 49 نفر از شهرستان اسفراین، 14 نفر از بخش بام و صفی آباد، 92 نفر از شهرستان بجنورد، 12 نفر از شهرستان جاجرم، 9 نفر از شهرستان راز و جرگلان، 34 نفر از شهرستان شیروان، 53 نفر از شهرستان فاروج، 9 نفر از شهرستان گرمه و 78 نفر نیز از شهرستان مانه و سملقان به علت ازدواج از ادامه تحصیل بازمانده اند.»

عکس تزیینی است.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}