برداشت گیاه دارویی و خوراکی «سِرشو» در ارتفاعات رشته کوههای البرز شرقی، منطقۀ «مجن» شاهرود در استان سمنان که در فصل اردیبهشت ماه انجام می شود.

عکس ها از علیرضا اسلام پناه

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}