پس از ملی شدن صنعت نفت ایران در  ۲۹ اسفند ۱۳۲۹، موج تبلیغات رسانه های بریتانیا که منافع خود را در ایران در خطر می دید علیه دکتر محمد مصدق نخست وزیر ایران شروع شد. بخشی از این تبلیغات منفی کاریکاتورهای دکتر مصدق بودند که به طور دائم در مطبوعات انگلستان منتشر می شدند. در این میان روزنامه محافظه کار تایمز لندن تندترین انتقادات علیه مصدق را مطرح می کرد. در این چند کاریکاتور مروری داریم بر تبلیغات منفی علیه دکتر محمد مصدق در روزنامه تایمز

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}