روز ٢٥ نوامبر ، در مزارشريف زنان و مردان براي خشونت عليه زنان كمپيني با نام "جنبش زنان در برابر خشونت خانوادگى" برپا كردند. امسال افغانستان شاهد ١٩٠ مورد قتل زنان بوده است .

از مجموع ١٩٠ قتل زنان، ١٠١ مورد قتل هاي ناموسي گزارش شده است و همچنين امسال افغانستان شاهد ٣ مورد سنگسار زنان بوده است. در اين روز زنان و مردان افغان در مزارشريف با حمايت آقاي اسماعيل تيمور، كتايون تيمور و پريسا اكبرزاده صداي اعتراض خود را به جهانيان رساندند. اين كمپين با المان چسب زخم، ميخواهند مرهمي باشند براي زخم هاي زنان خشونت ديده.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}