نگاهی‌ به این تصاویر حج در سال ۱۹۵۳ بیاندازید. تغییراتِ بسیار زیادی که تنها در ۶۰ سال اتفاق افتد.

یکی‌ از اصلی‌‌ترین دلایل این تغییر سریع را می‌توان افزایش چشمگیرِ تعداد زائرین در این مدت دانست. در آن‌ زمان بسیاری از زائران از طریقه کشتی و جاده خود را به مکّه میرساندند. خطوط هوایی‌ِ تجاری در مراحل اولی‌ خود بودند و تنها تعدادِ اندکی‌ از زائران که تواناییِ مالی‌ِ خوبی‌ داشتند می‌توانستند از کشور‌های همسایه به صورت هوایی‌ به مکه پرواز کنند.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}