سلفی گرفتن به کاری کاملا عادی در دنیا تبدیل شده است. الیزه Elzė Markūnaitė در سفرهای مختلفی که در اروپا داشته است مجموعه جالبی از سلفی گرفتن توریست‌ها را منتشر کرده است. 

الیزه می گوید اولین بار در رم متوجه شد که توریست‌ها انواع و اقسام لوازم مختلف سلفی گرفتن را حمل می کنند و ایده این مجموعه جالب به ذهنش رسیده است. 

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}