بعضی ها بر این باورند که در قرآن آمده «بهشت جایی‌ست با کوه‌هایی پوشیده از برف در اطراف دریاچه هایی زیبا و متفاوت.»

بدون توجه به درستی یا نادرستی این باور یک روستای اتریشی از همین موضوع برای تبلیغ صنعت توریسم در کشورهای عربی و خاورمیانه استفاده کرده است و این روزها بیش از ۷۰ هزار توریست از کشورهای حاشیه فارس را به خود جلب کرده است. 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}