به دنبال تحصن اعتراضی دانشجویان صنعت نفت به تخلف در استخدام وزارت نفت سامانه اطلاع رسانی دانشکده اعلام کرد تا اطلاع ثانوی دانشکده نفت آبادان تعطیل است

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}