عکس

دیکتاتورپروری فرهنگی

۱۹ مرداد ۱۳۹۷
مانا نیستانی
استان‌وایر

نصب تابلوی ممنوعیت ورود آلات موسیقی به پارک‌ها؛ ارشاد اظهار تاسف کرد

۱۹ مرداد ۱۳۹۷
خواندن در ۱ دقیقه
نصب تابلوی ممنوعیت ورود آلات موسیقی به پارک‌ها؛ ارشاد اظهار تاسف کرد