خامنه‌ای: قبل از انقلاب سررشته کارها دست یک نفر بود، مردم هیچ‌کاره محض بودند. مردم که هیج، دولتی‌ها هم هیچ‌کاره محض بودند.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}