موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: هر زندانی که بیماری داشته باشد به بیمارستان منتقل می شود اما عمر دست خداست.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}