حسن روحانی: افتخار دولت این بوده که در طول این سه سال و نیم که هیچ کس هم ما را کمک نکرد توانستیم کشور را مدیریت کنیم.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}