با توجه به افتخار‌آفرینی عضو سپاهی تیم المپیک ایران در رشته تیراندازی و با توجه به سوابق تمرینی درخشان ایشان، بر آن شدیم شما را متوجه سایر ظرفیت‌های پنهان سپاه برای مدال‌آوری در رشته‌‌های دیگر کنیم.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}