عکس

بیانات آقا درباره اوکراین‎‎

۱۱ اسفند ۱۴۰۰
مانا نیستانی
استان‌وایر

توهین روزنامه کیهان به مردم اوکراین

۱۱ اسفند ۱۴۰۰
خواندن در ۱ دقیقه
بیانات آقا درباره اوکراین‎‎