عکس

لگد به میز؟‎‎

۲۴ اسفند ۱۴۰۰
مانا نیستانی
بلاگ

نظام بانکی ورشکسته جمهوری اسلامی

۲۴ اسفند ۱۴۰۰
داده و نموده
خواندن در ۲ دقیقه
لگد به میز؟‎‎