بخش فارسی

75درصد مخاطبان ایران وایر به توافق هسته ای امیدوارن

آیا به نظر شما توافق سیاسی بین ایران و 1+5 تا پایان مارس، امکان پذیر است؟ این سوالی است که دو روز پیش ایران وایر از مخاطبان خویش پرسید. بر اساس آرای شرکت کنندگان در این نظرسنجی در بخش فارسی ایران وایر، 42.8 درصد مخاطبان ایران وایر گفته اند که بله، حتما موافقت خواهد شد، چون طرفین به این نتیجه رسیده اند که توافق منافع آنها را تامین خواهد کرد. 

33.8 درصد هم گفته اند که امیدواریم، چون تحریم ها اقتصاد کشور را فلج کرده است. جمع این دو گزینه نشان می دهد که بیش از 75 درصد مخاطبان بخش فارسی ایران وایر با امیدواری مذاکرات هسته ای را دنبال می کنند. 

از سوی دیگر، 16.4 درصد هم گفته اند مهم نیست، چون اگر توافق نکنند، باز هم به مذاکرات ادامه می دهند. این گروه را هم می توان در مجموع جزو افراد خوشبین به مذاکرات ارزیابی کرد. 

تنها 7 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفته اند که خیر، چون ایران زیر بار توافق تحمیلی نمی رود. 

برآیند این نظرسنجی به خوبی نشان می دهد که اکثریت مطلق شرکت کنندگان در این نظرسنجی با امیدواری و نگاهی مثبت به روند حاکم بر مذاکرات، اخبار مربوط به این حوزه را تعقیب می کنند.

بخش انگلیسی
66 درصد مخاطبان ایران وایر به توافق هسته ای امیدوارند

آیا به نظر شما توافق سیاسی بین ایران و 1+5 تا پایان مارس، امکان پذیر است؟ این سوالی است که دو روز پیش ایران وایر از مخاطبان خویش پرسید. بر اساس آرای شرکت کنندگان در این نظرسنجی در بخش انگلیسی ایران وایر، تنها 26.7 درصد مخاطبان ایران وایر گفته اند که بله، حتما موافقت خواهد شد، چون طرفین به این نتیجه رسیده اند که توافق منافع آنها را تامین خواهد کرد. 

40 درصد هم گفته اند که امیدواریم، چون تحریم ها اقتصاد کشور را فلج کرده است. جمع این دو گزینه نشان می دهد که بیش از 66 درصد مخاطبان بخش انگلیسی ایران وایر با امیدواری مذاکرات هسته ای را دنبال می کنند.

13.3 درصد هم گفته اند مهم نیست، چون اگر توافق نکنند، باز هم به مذاکرات ادامه می دهند. این گروه را هم می توان در مجموع جزو افراد خوشبین به مذاکرات ارزیابی کرد.
اما 20 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفته اند که خیر، چون ایران زیر بار توافق تحمیلی نمی رود. 

برآیند این نظرسنجی به خوبی نشان می دهد که اکثریت شرکت کنندگان در این نظرسنجی با امیدواری و نگاهی مثبت به روند حاکم بر مذاکرات، اخبار مربوط به این حوزه را تعقیب می کنند.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}