تقریبا۲۵۰ تا ۳۰۰ ‌عقاب شکارچی قزاق در منطق التای در غرب مغولستان وجود دارند.
 مغول‌ها بر این عقیده هستند که این روش شکار یکی‌ از برجسته‌ترین یادگار‌های تاریخیشان است. عقاب‌ها قبل از رسیدن به ۶-۷ سالگی گرفته شده و دست آموز میشوند٬ برخی‌ از شکارچیان ۱۰ تا ۱۵ عقاب جوان را گرفته تا با  استعدادترینشان را برای آموزش پیدا کنند. عقاب‌های ماده درشت تر و قوی تر و برای شکار بهتر هستند.
عقاب‌ها پس از ۱۰ فصل شکار رها میشوند تا به زندگی‌ در طبیعت باز گردند.
 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}