خوزستان را می توان مهد فوتبال ایران دانست، اینجا ماهشهر یکی از شهرهای گرم و نفت خیز جنوب ایران است. صبح یک روز تعطیل اردیبهشتی و قبل از گرم شدن هوا تعدادی نوجوان 10 تا 15 ساله برای فوتبال گرد هم آمده اند. زمین بازیشان چمن مصنوعی متعلق به شهرداری است و آنها اینجا را به صورت ساعتی با پرداخت مقداری پول اجاره میکنند. پسربچه هایی که فوتبال بازی می کنند، برخی با امکانات ورزشی شامل کفش و لباس مناسب هستند اما برخی دیگر به دلیل وضعیت نامناسب مالی با پای برهنه، دمپایی و لباس معمولی هستند.

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}