دوربین نامه، اثر دوربین ابن نزدیک ابن وایرلس، در سالهای بین قرن چهارم و چهاردهم از زمین روئید. این اثر حکایتی دارد مصور از آنچه برخی دشمنان انقلاب در نوشته‌های خود قصد انکار آنها را داشته و خط بطلانی است به تمامی آثار منظوم و منثور و منظور و منصور آنها با مستندات تصویری غیر قابل انکار.

در این اثر، دوربین ابن نزدیک ابن وایرلس، شخصاً با حضور بجا و قاطع و موثر در تمامی عرصه‌های نور علیه تاریکی، به ثبت لحظات محیرالعقولی از عرصه‌های شگفت انگیز حساس نظام پرداخته تا آنها را در چشم دشمنان قسم خورده‌ی نوامیس آحاد شهید پرور بنماید.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}