«شهناز اکملی»، ۵۴ ساله؛ فعال مدنی و مادر «مصطفی کریم بیگی»، از کشته شدگان اعتراضات سال ۸۸ است. با وجود فشار و تهدید نهادهای امنیتی، او از حامیان و همراهان ثابت خانواده زندانیان سیاسی داغدار و تحت ستم است. جمهوری اسلامی همواره دلیل مرگ مصطفی در عاشورای ۸۸ را تصادفی و بر اثر ازدحام جمعیت اعلام می‌کند. اما شهناز اکملی بدون هراس از فشارهای امنیتی، با صدای بلند اعلام کرده که ماموران پسرش را با تیر زدند: «مصطفی از پل نیفتاد. پسرم را روز عاشورا با یک تیر توی پیشانی، از سمت چپ زدند. مصطفی، پشت سر نداشت. آن لحظه که زیر تابوت پسرم را گرفتم، زنی دیگر در من متولد شد که نه تنها صدای خودم که صدای داغ‌دیدگان دیگر باشم»

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}