این گزارش را شهروندخبرنگار «ایران‌وایر» از آبادان تهیه و ارسال کرده است.  
این شهروند آبادانی در توضیح نوشته است: «امثال این زن در آبادان کم نیستند. در این روزها که کرونا جان همه را دارد می‌گیرد، این زنان و مردان زباله‌گرد برای سیر کردن شکم خود و خانواده‌شان‌ باید بدون در نظر گرفتن خطر کرونا، به زباله‌گردی ادامه بدهند. کمیته امداد، سازمان بهزیستی و منطقه آزاد چرا به فکر این قشر تهی‌دست جامعه نیستند؟ این‌ها هم بخشی از مردم همین جامعه هستند؛ بخشی که برای حکومت جمهوری اسلامی همیشه فراموش شده بوده‌اند. جمهوری اسلامی فقط شعار حمایت از مستضعفین را می‌دهد اما در عمل این گونه نیست.» 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}