روزبهروز بیشتر مشخص میشود که رژیم ایران، روحانیون ایرانی و لبنانی را بهعنوان ماموران «غیررسمی» خود در امریکایی لاتین بهخدمت میگیرد؛ افرادی شناخته شده که در مناطقی استراتژیک قرار دارند و ظاهراً فعالیتهای رسمی و بیخطری مانند خدمات مذهبی در مساجد و تاسیس مراکز فرهنگی  برعهده آن‌ها است. اما در واقع، اهداف دیگری را دنبال میکنند؛ جذب نیرو و حفظ منافع سیاسی رژیم در خارج از کشور.

ولی عجیبتر آن که در برزیل، دستکم دو کلاس پیشاهنگی کودکان شکل گرفته است که مستقیماً تحت آموزش و رهبری افرادی قرار دارند که هوادار «حزبالله» هستند.

علاوه بر نگرانیهای غیرقابل انکارِ تعلیم و تربیت ایدئولوژیکِ این کودکان،  مربیان با تیشرتهای تبلیغاتی حزبالله، آن‌ها را در مراسم مختلف همراهی میکنند.

بعد از انقلاب ۱۳۵۷، رژیم ایران همواره کوشیده است تا در امریکای لاتین جای پای خود را محکم کند. «ایران‌وایر» پیش از این، گزارشی درباره «محسن ربانی» منتشر کرده است؛ فردی که در سال ۱۳۶۱ (۱۹۸۳ میلادی) به آرژانتین رفت و اداره مسجد «التوحید» را برعهده گرفت اما در نهایت مشخص شد که در بمبگذاری سال ۱۹۹۴ در مرکز یهودیان «آمیا» در بوینوسآیرس دست داشته است.

نقش دوگانهروحانیون شیعه زمانی بیش از پیش مشخص شد که وزارت دارایی امریکا در گزارشی در سال ۲۰۱۰، «بلال محسن وهبی» را نماینده حزبالله در امریکای لاتین معرفی کرد.

بنابر این گزارش، وهبی رابط بین رهبران حزبالله لبنان و عوامل حزبالله در امریکای جنوبی بوده، و بر فعالیتهای جاسوسی این سازمان در منطقه مرزی بین برزیل و آرژانتین و پاراگوئه نظارت میکرده است.

 

بلال محسن وهبی کیست و چه نقشی در امریکای لاتین ایفا میکند؟

«امانوئله اُتِولنگی»، پژوهش‌گر اندیشکدهامریکایی «بنیاد دفاع از دموکراسیها» بر این باور است که وهبی از زمانی که محسن ربانی به دلیل دستداشتن در بمبگذاری آمیا مجبور به فرار شد، نماینده ارشد حزبالله در امریکای جنوبی بوده است.

او که ساکن برزیل است، هم با حزبالله لبنان در ارتباط است و هم ریاست «مرکز اسلامی برزیل» در سائوپائولو را برعهده دارد.

وزارت دارایی امریکا میگوید این روحانی در جمعآوری کمکهای مالی در برزیل و ارسال آن به حزبالله در لبنان نیز نقش داشته است.

سازمان غیردولتی «پروژه مبارزه با افراطگرایی» میگوید وهبی که در برزیل بهعنوان یک رهبر فرهنگ اسلامی شناخته میشود، هم‌چنان آزادانه در این کشور فعالیت میکند. او لبنانی است و اخیراً تابعیت برزیل را نیز کسب کرده است.

وهبی از سال ۲۰۰۰ تا کنون در منطقهای موسوم به «مرز سهگانه»، در امتداد مرزهای برزیل و آرژانتین و پاراگوئه فعالیت میکند.

در ژانویه سال ۲۰۰۰، «رادیو اروپای آزاد» در گزارشی، وهبی را رهبر شاخهافراطی حزبالله و هوادار ایران در منطقهمرز سهگانه معرفی کرد. در سال ۲۰۰۶ و در پی جنگ حزبالله و اسرائیل، معلوم شد که این وهبی بوده است که بیش از ۵۰۰ هزار دلار کمک مالی از تجار و کارآفرینان لبنانیِ ساکن در منطقهمرز سهگانه دریافت کرده و بهدست مقامات حزبالله رسانده است. در نهایت، در نهم دسامبر ۲۰۱۰، وزارت دارایی امریکا او را به تامین مالی تروریسم متهم کرد.

وهبی شخصیتی جنجالی است؛ هم به دلیل ارتباطش با حزبالله که در شبکه وسیع قاچاق مواد مخدر و سیگار در منطقهمرز سهگانه نیز دست دارد و هم به دلیل روابطش با جمهوری اسلامی ایران.

در سال ۲۰۱۸، «مارسیو فِرِنکا»، فرماندار ایالت سائوپائولو به این دلیل که وهبی را به همراه هیاتی از مقامات لبنانی به فرمانداری دعوت کرده بود، مجبور به عذرخواهی رسمی شد. در واکنش به اعتراضات عمومی، از جمله نمایندگان جامعهیهودیان سائوپائولو، فِرِنکا اذعان داشت که با نام بسیاری از میهمانان آشنا نبوده و ممکن است که در بررسی [فهرست اسامی]، کوتاهی شده باشد.

اما آن‌چه توجه پژوهش‌گران را بیش از پیش به وهبی جلب کرده، شگرد ویژهاو در تبلیغ و ترویج اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی است. شگرد او، تاکید بر مدارا و گفتوگو با مسیحیان کاتولیک، یعنی بزرگترین جمعیت مذهبی در برزیل است. در واقع، به این دلیل هم هست که توانسته است با دختران و پسران پیشاهنگ از نزدیک، چهره به چهره آشنا شود.

 

پیشاهنگی با مربیان هوادار حزبالله

«ایرانوایر» دو کلاس پیشاهنگی را در برزیل شناسایی کرده است که دستکم بخشی از آن تحت نظارت بلال وهبی اداره میشود. نخستین کلاس با نام «Gelb-sp 396»، در شهر سائوپائولو و دیگری «Gelb-174 / Foz / PR»، در شهر «فوز دو لوآچو» در ایالت «پاراما» قرار دارد.

این کلاسها به ظاهر مانند هر کلاس دیگر پیشاهنگی بوده و جوانان به فعالیتهای سرگرم کننده مشغولهستند و همزمان نیز میکوشند وجدان اجتماعی درست و مناسبی را به نسل جدید منتقل کنند.

اما این دو کلاس را مربیان لبنانی هدایت میکنند که آشکارا تحت نظارت مداوم وهبی، از حزبالله هواداری میکنند. این وهبی است که محتوای کلاسها و نوع فعالیتهای پیشاهنگان را تعریف و تعیین میکند.

امانوئله اُتولِنگی، پژوهش‌گر بنیاد دفاع از دموکراسیها در اکتبر سال ۲۰۱۵ نشان داد که چهگونه این پیشاهنگان جوان و مربیانشان با تیشرتهای مزین به آرم حزبالله و «عاشورا ۲۰۱۵» که گفته میشود بخش روابط رسانهای حزبالله طراحی کرده است، در مسجد «براس» شهر سائوپائولو حاضر شدند.

 

معمای حضور حزبالله در برزیل

سازمان تروریستی حزبالله که مقر آن در لبنان بوده و از حمایت ایران نیز برخوردار است، از اواسط دهه ۸۰ میلادی (دهه ۶۰ خورشیدی) در منطقهمرز سهگانه فعالیت میکند. اعضای این سازمان در منطقهمرز سهگانه اغلب از مهاجران لبنانی هستند که بعد از جنگ اعرابو اسرائیل در سال ۱۹۴۸ و جنگ داخلی لبنان به امریکای جنوبی آمدند. همانطور که وزارت دارایی امریکا تأیید کرده است، اعضای این سازمان همواره در جذب نیرو و جمعآوری کمکهای مالی در داخل برزیل فعال بودهاند.

«آلبرتو نیسمان»، دادستان آرژانتینی در سال ۲۰۱۳ گزارشی را منتشر و در آن تأیید کرد که ایران از حزبالله برای فعالیتهای جاسوسی خود در برزیل و سایر کشورهای امریکای جنوبی، از جمله آرژانتین، استفاده میکند.

نیسمان پیش از آن که در آپارتمانش به قتل برسد، نقش ماموران ایرانی و عوامل حزبالله را در بمبگذاری سال ۱۹۹۴ در مرکز یهودیان آمیا و ارتباط آنها را با برزیل آشکار کرده بود.

او از ۱۲ تن نام برده بود که در این حمله دست داشتند و مستقیم یا غیرمستقیم با حزبالله در ارتباط بودند و در برزیل نیز زندگی میکردند.

بهنظر میرسد جمهوری اسلامی با ایجاد مراکزی که ظاهراً تنها به فعالیتهای فرهنگی و مذهبی مشغول هستند و اصول و ارزشهای ایدئولوژیک رژیم را ترویج و تبلیغ میکنند، موفق شده است استراتژی بسیار موفقی را به اجرا بگذارد و نفوذ خود را در امریکای لاتین گسترش دهد. حضور نیروهای هوادار حزبالله را در جمع پیشاهنگان جوان نباید دست کم گرفت.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}