عکس

بنی صدر سازی

۲۵ خرداد ۱۳۹۶
مانا نیستانی
استان‌وایر

فقر عامل اصلی بازماندن کودکان از تحصیل در استان خوزستان

۲۵ خرداد ۱۳۹۶
خواندن در ۴ دقیقه
بنی صدر سازی