در حاشیه بحثی که تغییرات کتاب‌های درسی ادبیات فارسی بوجود آورده، حذف اشعار و قطعاتی از هوشنگ ابتهاج، اخوان ثالث، نیما، رباعیات خیام، مولوی، ایرج میرزا و ... در مقابل، جایگزینی قطعاتی از شاعران و ادیبان محبوب حکومت

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}