عکس

مراسم تنفیذ

۱۲ مرداد ۱۴۰۰
مانا نیستانی
استان‌وایر

تداوم آتش‌سوزی‌ها در ارتفاعات زاگرس؛ این‌بار تنگ هایقر در استان فارس

۱۲ مرداد ۱۴۰۰
خواندن در ۲ دقیقه
تداوم آتش‌سوزی‌ها در ارتفاعات زاگرس؛ این‌بار تنگ هایقر در استان فارس