با توجه به ورود مدعی‌العموم به پرونده قتل رومینا و درخواست مادرش برای قصاص، امکان دارد پدرش قصاص شود؟ موسی برزین، وکیل: «اگر پدری فرزندش را بکشد، طبق قانون به پرداخت دیه و تا ۱۰ سال زندان محکوم خواهد شد. برای پدر رومینا هم همین حکم صادر می‌شود و درخواست مادر مقتول و ورود مدعی‌العموم به پرونده اثری ندارد. انتظار نمی رود بهمن خاوری، کسی که رومینا با او از خانه فرار کرده نیز به اتهام معاونت در قتل محاکمه شود.» بهمن خاوری به اتهام ربودن رومینا اشرفی، دختر ۱۳ ساله‌‌‌‌ای که پدرش او را در خواب با داس به قتل رساند؛ بازداشت شد. اتهام دیگر خاوری «تحریک پدر رومینا به قتل» و «نقش داشتن» در عصبانیت او در انجام قتل ناموسی است.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}