بازگشت به کتاب اول

گلستان | گلستان

اسرافیل وزیری

مدیرکل ستاد بنیاد شهید و امور ایثارگران

تهران، ولیعصر، طالقانی، بین بازرگانی و خوشبختی

اسرافیل وزیری

مشخصات کامل
گلستان | گلستان

حبیب محمد نژاد

نماینده چهارمین مجمع کانون بازنشستگان ناجا

تهران- بلوارکشاورز - بین خیابان قدس و 16 آذر - پلاک 230 - کانون بازنشستگان ناجا

حبیب محمد نژاد

مشخصات کامل
گلستان | گرگان

سیدرمضان جعفری

سرپرست مدیریت شعب پست بانک ایران

گرگان- خیابان 5آذر

سیدرمضان جعفری

مشخصات کامل
گلستان | گلستان

علي اكبر نصيري

رئيس هيئت مديره و مديرعامل شرکت توزیع نیروی برق

گرگان- خیابان ولیعصر- عدالت ۲۳-شرکت توزیع نیروی برق

علي اكبر نصيري

مشخصات کامل
گلستان | گلستان

جمال کمیلی فر

معاون برنامه ريزي شرکت توزیع نیروی برق

گرگان- خیابان ولیعصر- عدالت ۲۳-شرکت توزیع نیروی برق گلستان

جمال کمیلی فر

مشخصات کامل
گلستان | گلستان

رجب محمد نظري

مديردفتر برنامه ريزي و بودجه شرکت توزیع نیروی برق

گرگان- خیابان ولیعصر- عدالت ۲۳-شرکت توزیع نیروی برق گلستان

رجب محمد نظري

مشخصات کامل
گلستان | گلستان

محمود سعادت فر

مديردفتر فن آوري اطلاعات و ارتباطات شرکت توزیع نیروی برق

گرگان- خیابان ولیعصر- عدالت ۲۳-شرکت توزیع نیروی برق گلستان

محمود سعادت فر

مشخصات کامل
گلستان | گلستان

علی رمضانی

مدير دفتر تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق

گرگان- خیابان ولیعصر- عدالت ۲۳-شرکت توزیع نیروی برق گلستان
مشخصات کامل
گلستان | گرگان

جمال کمیلی فر

معاون برنامه ريزي شرکت توزیع نیروی برق

گرگان- خیابان ولیعصر- عدالت ۲۳-شرکت توزیع نیروی برق گلستان

جمال کمیلی فر

مشخصات کامل
گلستان | گرگان

رجب محمد نظري

مديردفتر برنامه ريزي و بودجه شرکت توزیع نیروی برق گلستان

گرگان- خیابان ولیعصر- عدالت ۲۳-شرکت توزیع نیروی برق گلستان

رجب محمد نظري

مشخصات کامل
گلستان | گلستان

محمد ایزانلو

مدير دفتر هيئت مديرشرکت توزیع برق

گرگان-خیابان ولیعصر عج- عدالت 23- شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

محمد ایزانلو

مشخصات کامل
گلستان | گلستان

منوچهر بهمنی نیا

مدير دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع برق

گرگان-خیابان ولیعصر عج- عدالت 23- شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

منوچهر بهمنی نیا

مشخصات کامل